Logo

برنامه ریزی رسانه

یکی از معقول ترین و صریح ترین روش های تبدیل جایگاه برند و محصول ، استفاده از برنامه رسانه های تبلیغاتی است. رسانه ها بیشترین هزینه و پرخرج ترین بخش یک کمپین تبلیغاتی می باشند نحوه انتخاب علمی آنان بسیار کلیدی است. زمان و فضای رسانه گران است. بنابراین یک برنامه ریزی جامع برای رسانه ها می تواند از تداخل پخش به میزان زیاد ،عدم تداخل رسانه ها با هم و ناکارآمد شدن تبلیغات و هدر رفتن بودجه جلوگیری کند. کارآیی رسانه هدف اصلی برنامه ریزی رسانه تبلیغاتی و خرید آنان است . تجربه خرید رسانه های محیطی ، رسانه رادیو و تلوزیون ، رسانه های مطبوعاتی و اخیرا رسانه های اینترنتی ، خدمتی است که ما ده سالی در آن خبره شده ایم.

هدف اصلی یک برنامه رسانه ایجاد سطحی از آگاهی است که موجب ترغیب ، یادآوری و معرفی موثر یک محصول و یا کاهش تهدید فشارهای ناشی از رقابت می شود که در نهایت این ، در افزایش شاخص رشد برند (BDI) موثر است

 

برنامه ریزی و خرید رسانه
 


خدمات تخصصی بخش برنامه ریزی رسانه که برخی از آنها با نرم افرازهای تخصصی و تیم آموزش دیده صورت می پذیرد:

  برنامه ریزی رسانه متناسب با ویژگی های محصول، مخاطب و رسانه، بودجه بندی رسانه ها
  مذاکره و خرید مطلوب فضاهای تبلیغاتی در رسانه ها
  پیاده سازی و اجرای رسانه
  نظارت و ارزیابی عملکرد آنها
  ارائه برنامه زمان بندی رسانه
  منحنی تعدد تبلیغ
  زمان بندی حق تقدم پخش
  تحقیق برنامه های رسانه ای رقبا
  پایش رسانه ها
  آزمون تبلیغات پیش از نشر
  تحقیق ویژگی های رسانه
  بررسی هزینه و کارآیی آن
  تحقیق اثربخشی و محاسبه نرخ ارتباط رسانه
  محاسبه میزان دسترسی به مخاطب (عددی و درصدی)
  تکرار تبلیغات یا فراوانی پخش (تکرار در پخش و تکرار در دیده شدن)
  محاسبه نرخ مخاطب و سهم مخاطبان
  محاسبه نرخ ناخالص مخاطبان GRP
  محاسبه مخاطبان تحت تاثیر قرار گرفته TAI
  هزینه رسانه  برای هر هزار نفر CPT
  محاسبه هزینه برای دسترسی به یک درصد مخاطبان CPP
  مونیترینگ و ارائه گزارش ها

فعالیت ها

نشانی دفتر ما

کانون تبلیغات جاده تجارت

 
تلفن :            3-33386680  (044)
 
 
ارومیه - بلوار نبوت - نبش کوی 20 - ساختمان یگانه - طبقه 4 واحد 10 و 12